>

Putoline Chain Spray Drytec

Funkcje i szczegóły techniczne

Putolina 500 ml aerozolu, Drytec Drytec to specjalny środek smarny łańcuchowy PTFE. Ten suchy środek smarny charakteryzuje się wysoką penetracją i przyczepnością. Tworzy niepociepną, nieprzylepną warstwę ochronną, która zapobiega przyleganiu soli i brudu do łańcucha Regularne stosowanie zmniejsza tarcie i zapobiega przedwczesnemu zużyciu. Jestczyczy w zastosowaniu. Drytec nadaje się do łańcuchów o-ring i X-ring motocykli drogowych i wyścigowych. Zakres dostawy: 1 szt. Identyfikacja substancji niebezpiecznych: Słowo sygnałowe : Niebezpieczeństwo Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie: H222 - Aerozol łatwopalny. H229 - Pojemnik jest pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu. H304 - Połknięcie i przedostanie się do dróg oddechowych może prowadzić do zgonu. H315 - Powoduje podrażnienie skóry. H336 - Może powodować senność lub zawroty głowy. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne o długotrwałych skutkach. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: Jeśli potrzebna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. P102: Przechowywać w nietrzeźwości dla dzieci. P210: Przechowywać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. P211: Nie rozpylać na otwarty płomień lub inne źródło zapłonu. P251: Nie przebijać ani nie palić, nawet po użyciu. P271: Używaj tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. P301+P310+P331 - W PRZYPADKU ZAKAŻENIA: Natychmiast wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów. P410+P412 -Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C/122 °F. P501 - Zutylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. EUH066 - Powtarzające się narażenie może spowodować wysuszenie lub pękanie skóry. Niebezpieczne składniki: Pentane: (CAS-Nr.) 109-66-0, (EG-Nr.) 203-692-4, (EG Index-Nr.) 601-006-00-1, (REACH-Nr) 01-2119459286-30; Ułamek: 25 – 50 %; Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr 1272/2008 [CLP]: Flam. Liq. 1, H224; STOT SE 3, H336; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 Butane, substancja o krajowym dopuszczalnym narażeniu zawodowym (AT, BE, CH, DE) (uwaga K): (CAS-Nr.) 106-97-8, (EG-Nr.) 203-448-7, (EG Index-Nr.) 601-004-00-0, (REACH-Nr) 01-2119474691-32; Ułamek: 10 – 25 %; Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr 1272/2008 [CLP]: Flam. Gaz 1A, H220; Naciśnij. Gaz (Comp.), H280 Propan; Substancja podlegająca dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego Wspólnoty; substancja podlegająca krajowej dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego (AT, BE, CH, DE); (uwaga U): (CAS-Nr.) 74-98-6, (EG-Nr.) 200-827-9, (INDEKS EG-Nr.) 601-003-00-5, (REACH-Nr) 01-2119486944-21; Ułamek: 10 – 25 %;  Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EG) Nr 1272/2008 [CLP]: Flam. Gaz 1A, H220; Naciśnij. Gaz (Comp.), H280 Izobutan, substancja o krajowym dopuszczalnym narażeniu zawodowym (AT, DE) (uwaga C)(uwaga U): (CAS-Nr.) 75-28-5, (EG-Nr.) 200-857-2, (INDEKS EG-Nr.) 601-004-00-0,...
0 z 0 wyniki z 0 sprzedawców
Sortuj wyniki : Łączna cena-rosnąco
Sorry, we do not have any result for your search.
Similar products might interest you
Hostname: dc1-fe-kelkoo-02 Version: 2.2.66